Статут

УДРУЖЕЊА ПРОФЕСИОНАЛНИХ ИЗДАВАЧА СРБИЈЕ (УПИС)

Област остваривања циљева

Члан 1.

УДРУЖЕЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ИЗДАВАЧА СРБИЈЕ (УПИС) (у даљем тексту: Удружење) је невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области професионалног издаваштва.

Циљеви Удружења

Члан 2.

Циљеви Удружења су:

• професионална, културна, образовна и социјална одговорност издавача различитих величина, стручног усмерења и профила
• поштовање различитости издавачких поетика и политика
• развој издаваштва као професионалне струке у Србији
• развој издаваштва и унапређење статуса књиге као прворазредног јавног интереса у Србији
• развој и унапређење капиталног издаваштва у Србији
• унапређење мера заштите ауторских и репрографских права
• развој модела електронске књиге
• подизање опште читалачке културе и унапређење знања и социјалних капацитета
• промоција читања, неговање постојеће читалачке публике и стварање нове, посебно међу младима
• заштита еснафских интереса својих чланова: правно, морално, технички, логистички
• ублажавање недовољне системске бриге државних институција за општи положај књиге
• снажније деловање озбиљно и одговорно профилисаним издавачким програмима у медијском и јавном простору
• промовисање тржишног и едукативног фер-плеја
• развој дистрибутивне и продајне мреже у Србији
• стварање и очување што бољих односа међу свим издавачима, а посебно у регионалној и међународној комуникацији
• међународна сарадња у области: издаваштва, дистрибуције књига, промоције књига, заштите ауторских и репрографских права
• демонополизација тржишта књиге

Члан 3.

Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито:

  1. заступа у јавности вредности, стандарде и интересе професионалног издаваштва заступајући културну и социјалну одговорност издавача као темељну вредност свог рада
  2. организује, само или у заједници са другим организацијама, стручне скупове, саветовања, семинаре, креативне радионице и друге облике едукације у области професионалног издаваштва;
  3. организује просветне раднике и друге стручњаке за рад на едукацији деце и омладине у циљу промоције читања, неговања постојеће читалачке публике и стварања нове, посебно међу младима
  4. организује стручне скупове посвећене развоју и унапређењу дистрибутивне и продајне мреже у Србији
  5. заступа интересе професионалних издавача у односу са државним институцијама, пословним организацијама и привредним коморама
  6. предлаже законска решења у области професионалног издаваштва и културе, као и заступа вредности и интересе професионалног издаваштва приликом доношења закона из ове области
  7. организује заједничке наступе својих чланова на сајмовима и продајним изложбама књига у земљи и иностранству
  8. сарађује са универзитетима, школама, стручним удружењима и другима организацијама у земљи и иностранству које се баве образовањем у некој од области које се везане за професионално издаваштво
  9. организује заједничка представљања издавачких програма својих чланова у јавном и медијском простору
  10. организује и помаже представљање својих чланова у медијима, на сајмовима књига у земљи и иностранству, као и у дистрибуцији и промоцији књига у земљи и иностранству.

Назив и седиште

Члан 4.

Назив Удружења је: УДРУЖЕЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ИЗДАВАЧА СРБИЈЕ (УПИС).
Назив Удружења на страном језику је: Association of Professional Publishers of Serbia.
Скраћени назив је: УПИС.
Скраћени назив Удружења на страном језику је: APPS.
Удружење има седиште у Београду.
Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.